Skip to content

กกพ.ออกประกาศโซลาร์รูฟท็อปไม่ต้องขอ รง.4

เมษายน 1, 2014 -

กกพ.ออกประกาศโซล่ารูฟท็อปไม่ต้องขอ รง.4

สกพ. ออกประกาศให้การลงทุนติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป ไม่ต้องขอใบอนุญาตโรงงาน ด้านกรมโรงงานอุตสาหกรรมเตรียมยื่นกฤษฎีกาตีความการออกประกาศดังกล่าว
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือ สกพ. ออกประกาศเรื่อง ‘การผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา หรือ Solar Pv Rooftop (โซล่า พีวี รูฟท็อป)ไม่ถือเป็นโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้า’ มีผลตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2557
นายดิเรก ลาวัณย์ศิริ ประธานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือ กกพ. กล่าวว่า ได้อาศัยอำนาจตามมาตรา 48 พ.ร.บ.การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ลงมติให้การผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์รูฟท็อป ไม่ถือเป็นโรงงานผลิตไฟฟ้า ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคมที่ผ่านมา ส่งผลให้การติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปไม่ต้องยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรง งาน หรือ รง.4 จากกระทรวงอุตสาหกรรม แต่เป็นกิจการไฟฟ้าที่ต้องแจ้งต่อ สกพ.
ทำให้ผู้ที่ได้ใบรับใบอนุญาตทั้งในส่วนของผู้ประกอบการประเภทที่อยู่อาศัย และธุรกิจ ไม่ต้องขอ รง.4 ซึ่งมีกำลังผลิตไม่เกิน 1 เมกะวัตต์ต่อราย การก่อสร้างทำได้รวดเร็ว เป็นผลดีต่อนโยบายพลังงานทางเลือก โดยขณะนี้ มีผู้ได้รับอนุญาตแล้วกว่า 100 เมกะวัตต์
ด้านนางสาวโศภชา ดำรงปิยวุฒิ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง กล่าวว่า แนวโน้มการลงทุนโซลาร์รูฟท็อป จะก่อสร้างได้เร็วขึ้น เพราะไม่ต้องรอใบอนุญาต รง.4 โดยที่ผ่านมา ได้ยื่นขอ รง.4 และได้รับใบอนุญาตแล้ว อยู่ระหว่างก่อสร้าง 5 เมกะวัตต์ จากที่ยื่นขอ 11 เมกะวัตต์
ทั้งนี้ คาดหวังว่ารัฐบาลใหม่จะเกิดขึ้นและประกาศให้ลงทุนโซลาร์รูฟท็อปรอบใหม่ เพราะเป็นโครงการที่ส่งเสริมพลังงานทดแทน อย่างไรก็ตาม ทั่วโลกสนับสนุนโครงการนี้มากขึ้น โดยเฉพาะญี่ปุ่น จะสร้างไม่ต่ำกว่า 3-4 พันเมกะวัตต์ ทำให้แผงโซลาร์ขยับขึ้นอีกร้อยละ 10 จากปีที่ผ่านมา
ขณะที่นายณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ระบุ จะส่งหนังสือถึงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตีความว่า ประกาศ กกพ. กรณีการผลิตโซลาร์รูฟท็อป ไม่ต้องขอ รง.4 ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ โดยเฉพาะการตีความเรื่องการระบุโรงงาน เป็นอำนาจ ตาม พ.ร.บ.กรมโรงงานฯ ไม่ใช่ พ.ร.บ. กกพ. หวั่นเกิดปัญหาตามมา เนื่องจากกฎหมายกรมโรงงานเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน

Related Posts